Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Kitap : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 0378-2921

Cilt : 62-2

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Nisan 2007

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5693

İÇİNDEKİLER

Burak Beyhan
1 'Yeni Türkiye Kuramı'nın Politika Çıkarsamaları Üzerine: Yeniliğin Birikimli Özelliği
/ On the Policy Implications of the 'New Growth Theory': Cumulative Nature on Innovation
Necmiye Cömertler - Muhsin Kar
37 Türkiye'de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi /
Economic and Social Determinants ofthe Crime Rate in Turkey: Cross-Section Analysis
Yalçın Karatepe - Arzum Erken Çelik
59 İMKB'de İşlem Gören Çimento Sektörü Hisse Senetleri Üzerindeki Satışlar/Fiyat Oranı Etkisi / The Effect of Sales to Price Ratio on the Cement Sector Stocks Listed on İSE
Yalçın Karatepe - Fazıl Gökgöz
75 A-Tipi Yatırım Fonu Performansının Değerlendirilmesi ve Performans Devamlılık Analizi / Analysis of Sustainable Performance ofEauity Mutual Funds
Bahtışen Kavak - Çağla Karabacakoğlu
111 Endüstriyel Ürünler İçin Stratejik Markalama Süreci: Küçük İşletmeler Üzerinde Keşifsel Bir Araştırma / The Strategic Branding Process of Industrial Goods: An Exploratory Study on Small Sized Enterprises
Şennur Sezgin
135 Türkiye'de Politik Konjonktürel Dalgalanmalar: 1950-2003 Dönemi / Political Business Cycle in Turkey Between 1950-2003
Uğur Soytaş
155 Evrimsel Oyun Olarak Kurumsal Kontrol Etkileşimi / Corporate Control Interaction as an Evolutionary Game
Hikmet Ulusan
157 Muhasebe Politikası Seçiminin Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma /
An Enıpirical Study on the Economic Determinants of Accounting Policy Choices
Sevda Yapraklı - Bener Güngör
199 Ülke Riskinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir
Araştırma / The Effect of Country Risk on Stock Prices: An Investigation on İSE 100 lndex
Funda Yurdakul - Oğuzhan Saçkan
219 Genel Fiyat Düzeyinin Belirlenmesinde Para ve Maliye Politikası Baskın Rejimler / The
Price Level is Determined by Fiscal and Monetary Dominant Regimes
Kronik / Chronicle 237 Sarp Balcı
243 Kitap İncelemesi / Book Review