Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Kitap : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 0378-2921

Cilt : 62-1

Yayın Tarihi : Mart 2007

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5486

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS
Sacit Hadi Akdede
1 Küresel Çeşitlilik ve Global Politik Şiddet / Culîural Diversity and Global Political Violence
Adem Çaylak
. „ 1946-50 Arası Dönemde Müfrit Muhafazakar Demokratlar ve Türk Demokrasisinin *■ Almış Olduğu Biçim / The Exîremist Conservative Democrats between 1946-50 Period and the Form ofTurkish Democracy
Ozan Değer
AİHS'nin 10. Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade: Güneydoğu Davalarından örnekler / The Expressîon Containing Element of Violence within the Frame of the Article 10 of the ECHR: The Examples from the Southeastern Cases
Ülkü Doğanay
AKP'nin Demokrasi Söylemi ve Muhafazakârlık: Muhafazakâr Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış / Justice and Development Party's (AKP's) Discourse of Democracy and Conservatism: A Critical Regard to Conservative Democracy
Ertuğrul Cenk Gürcan
Zorunlu Askerlik Hizmeti Karşısında Vicdani Ret: Bir İnsan Hakkı (mı)? / Conscientious Objection to Compulsory Military Service: A Human Right (?)
Deniz Kızılsümer
İnsan Ticareti ile Mücadele: Uluslararası Belgeler ve Türkiye'nin Çabaları / Prevention of Human Trafficking: International Instruments and Turkey's Ejforîs
Ayşegül Komşuoğlu
Türkiye Ermenilerinin Siyasal Tutum ve Davranışları Üzerine Notlar / Some Notes on Turkey 's Armenians Political Behavior
A. Şevket Ovalı
Tarihsel Bir Perspektiften Batı-Yunanistan İlişkisinin Siyasal Arka Plam (1821-1945) /
J- oO The Political Backround of the Relations Between the Western World and Greece from a Historical Perspective (1821-1945)
Murat Sevinç

Türkiye'de Bayrağa Saygısızlık Konusu / The Flag Desecration Issue in Turkey
Özlem Tür
Türkiye ve Filistin - 1908-1948: Milliyetçilik, Ulusal Çıkar ve Batılılaşma / Turkey and Palestine- 1908-1948: Nationalism, National Interest and Westerniz.ation
Fatma Yıldırım
İş Doyumu ile Örgütsel Adalet İlişkisi / The Relationship between Organizational Justice and Job Saüsfaction
Fatih Yüksel
Sosyal Devletin Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeni İşlevleri / The New
Functions ofLocal Governments in Socİal State's Transformation Process
Kronik/ Chronicle Murat Sevinç 305 Kitap İncelemesi / Book Review