Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu:Bursa Örneği

Kitap : Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu:Bursa Örneği

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mart 2002

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5256

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ......................................................
TEŞEKKÜR .................................................
ŞEKİLLER LİSTESİ...........................................
TABLOLAR LİSTESİ..........................................
GRAFİKLER LİSTESİ.........................................
GİRİŞ.......................................................
BÖLÜM I - TEORİK ÇERÇEVE.................................
1.1. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KADIN İŞGÜCÜ...................
1.1.1. Sanayi Devrimi Öncesinde Kadının Konumu ................
1.1.1.1. İlkel Toplum Düzeninde Kadın ....................
1.1.1.2. Kölelik ve Tutsaklık Düzeninde Kadın...............
1.1.1.3. Ortaçağ, Derebeylik ve Lonca Düzeninde Kadın .......
1.1.2. Sanayi Devriminden Günümüze Dek Kadının Konumu .........
1.2. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
1.2.1. İş Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar ........................
1.2.1.1. Eğitim ve Mesleki Eğitimde Eşitsizlik...............
1.2.1.2. İş Bulma ve Yükseltilmede Eşitsizlik ...............
1.2.1.3. Ücretlendirmede Eşitsizlik .......................
1.2.1.4. Sosyal Haklardan Yararlanmada Eşitsizlik............
1.2.2. Aile Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar.......................
1.2.2.1. İş-Aile Çatışması...............................
1.2.2.2. Ev İşleri ____.................................
1.2.2.3. Çocuk Bakım Sorunu............................
1.3. YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN KADIN İŞGÜCÜNÜN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI...........................................
1.4. TÜRKİYE'DE KADIN İŞGÜCÜ ..............................
BOLUM II- İMALAT SANAYİİNDE KADIN İŞGÜCÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA......................................
2.1. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE YÖNTEMİ.......................
2.2. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMA.................
2.3. ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERLE SONUÇLARIN TARTIŞILMASI...........................................
2.3.1. Tek-Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi..................
2.3.1.1. Gelir Kontrolünün Değerlendirilmesi................
2.3.2. Çoklu Karşılık Getirme Analizi ...........................
BÖLÜM III - KADIN İŞGÜCÜNE KATILIM
-EKONOMETRİK BİR ANALİZ-......................
3.1. EKONOMETRİK ANALİZİN AMACI VE YÖNTEMİ .............
3.2. EKONOMETRÎK MODELLER ...............................
3.3. MODEL TAHMİNLERİ ....................................
3.4. MODELLERE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME.............
SONUÇ ..................................................
YARARLANILAN KAYNAKLAR...............................
EK-ANKET FORMU .........................................