Sağlık Sektörü Temel Kavramlar,Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Durum ve Türkiye'nin Birliğe Uyumu

Kitap : Sağlık Sektörü Temel Kavramlar,Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Durum ve Türkiye'nin Birliğe Uyumu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-482-608-0

Yayın Tarihi : 2003

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Basımevi

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5255

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
I. SAĞLIK HİZMETLERİNDE TARİHSEL GELİŞİM
1. Bir İçgüdü Olarak Sağlık.................,...........................,...................
2. Bilimsel Gelişimin Sağlık Hizmetlerine Yansıması..........................
2.1. Mistik Anlayış/Dönem............................................................
2.2. Polifarmasi Anlayışı /Dönemi.............................,....................
2.3. Etiyolojik Tedavi Anlayışı / Dönemi..........................................
2.4. Çağdaş Anlayış /Dönem.................................,.......................
I!. SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ KAVRAMI
1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri..............................................................
1.1. Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri............................
1.2. İnsana Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri..............................
2. Tedavi Edici Hizmetler................,....................................................
3. Esenlendirme Hizmetleri..................................................................
3.1. Tıbbi Eseniendİrme (Rehabilitasyon)........................................
3.2. Sosyal Esenlendirme (Rehabilitasyon).......,.............................
III. SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLİK HİZMETLERİNDE YAPILANM/
1, Sağlık Politikaları..............................................................................
2. Sağlık Hizmetlerinde Yapılanma.......................................................
2.1. Örgütlenme................................................................................
2.2. İnsangücü Yetiştirme ve Çalıştırma...........................................
2.3. Finansman.................................................................................
IV. TÜRKİYE'DE SAĞLİK POLİTİKALARININ TARİHİ GELİŞİMİ
1. Osmanlı Dönemi..............................................................................,
2. Cumhuriyet Dönemi.....................,..,.....................................,...........
2.1. Refik Saydam Dönemi...............................,...............................
2.2. Dr. Behçet Uz Planı...................................................................
2.3. Demokrat Parti Uygulamaları................,....................................
2.4. Sosyalleştirme Dönemi...........................................................
2.5. Aktif Özelleştirme Dönemi..........................................,............
V. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPILANIM
1. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi......................,.........
2. Türkiye'de Sağlık İnsangücü...........................................................
3. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı...................................
4. Türkiye'de Toplumun Sağlık Düzeyi...............................................
5. 1923'ten Günümüze Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Düzeyi................
VI. TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE TOPLUMUN SAĞLİK DÜZEYİNİN KIYASLANMASI
1. Türkiye ve AB'de Sağlık Hizmetlerinin Düzeyi.................................
2. Türkiye ve AB'de Toplumun Sağlık Düzeyi......................................
VII. AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK VE ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPILANMASI
1. AB'de Sağlık Politikaları ve Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması.........
2. AB'de Çevre Koruma Politikaları.......................................................
2.1. Suyun Korunması................................................,.....................
2.2. Havanın Korunması...................................................................
2.3. Biyo Çeşitliliğin Korunması........................................................
2.4. Ormanların Korunması..............................................................
VIII. TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE YAPMASI GEREKENLE
1. Malların Serbest Dolaşımı...................................................,............
2. Tüketicinin Korunması......................................................................
3. Kişilerin Serbest Dolaşımı............................................,....................
3.1. İşçilerin Serbest Dolaşımı..................................,.......................
3.2. Hizmetlerin/Serbest Meslek mensuplarının Serbest Dolaşımı...'
4. Sosyal Politikalar ve İstihdam..........................................................."
5. Çevre Koruma Konusunda Uyum.....................................................'
6. İstatistik işlerinde Uyum...,................................................................;
7. Gümrük Birliği...............,..................................................................."
KAYNAKLAR................................................................................................]
IX. EKLER...............................................................................................
EK1: Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü (2000)..............,..................
EK 2: İl Sağlık Örgütü (2000)...................................,.......................
EK 3: AB ve Türkiye'deki Bazı Sağlık Düzey Ölçütleri.....................
EK 4: AB ve Türkiye'de Nüfus ve Doğumlarla İlgili Ölçütler.............
EK 5: AB ve Türkiye'de Doğum ve Ölüm Hızları..............................
EK 6: AB Ülkeleri ve Türkiye'de Bazı Çevre Sağlığı Ölçütleri..........
EK 7: AB Üikeleri ve Türkiye'de Doktor, Sağlık Personeli,
Hasta Yatağı Başına Düşen Kişi Sayısı ve Sağlık Personeli Gözetiminde Yapılan doğumların Tüm Doğumlara Oranı......
EK 8: AB Ülkeleri ve Türkiye'de Sağlık Harcamaları..............,.........
EK 9: AB Ülkeleri ve Türkiye'de Sağlık Harcamaları........................
EK 10: AB Ülkeleri ve Türkiye'de Merkezi Hükümet Harcamaları İçin Eğitim, Sağlık ve Sosyal Refah Harcamalarının Payı (%).......
EK 11: Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar............................................................
EK 12: Ulusal Programın Doğrudan ya da Dolaylı Olarak Sağlıkla İlg Bölümlerinden Bazı Örnekler..................................................
EK 13: Ulusal Programın Çevre Sağlığı ile İlgili Bölümleri..................