İş Barışı

Kitap : İş Barışı

Yazar : * Fevzi Demir * Sevda Taştekil

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : İzmir

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 4946

İÇİNDEKİLER

■ İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BOLÜM . BİREYSEL .İŞ İLİŞKİLERİNDE.BARIŞIN
KURULMASI.____........................ .......
I.. ÇALIŞMA HAKKININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE
BARIŞIN KURULMASI.................................
A. ÇALIŞMA HAKKI KAVRAMI.............................
B. TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEYİCİ
(İSTİHDAMI ARTTIRICI) ÖNLEMLER...................
1. Genel Olarak........„..........................
. 2.işgücü Eğitimi (Mesleki Eğitim)..............
a. Çırakların- Mesleki Eğitimi..................
b.İşçilerin (Büyüklerin) Mesleki Eğitimi........
3.İşgücü Piyasasının Düzenlenmesi ve İşsizlik
Sigortası.......................................
a. Genel Olarak..................................
b.İşgücü Piyasasının Düzenlenmesi...............
c.İşsizlik Sigortası............................
II. ÇALIŞMA-HAKKININ KORUNMASI SURETİYLE BARIŞIN
KURULMASI. ._____...................... ...........
- A. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI.........................
1.İş Güvencesi ve Ekonomik Liberalizm.............
2.özel İşletme Anlayışından İşçilerin İşletmey le Bütünleştirilmesi Çabalarına.................
3.İş Güvencesi Sağlayan Hükümlerin Hukuki
Nitelikleri.....................................
B. İŞLETMENİN DEVRİ VE İŞ GÜVENCESİ...................
C. İŞVERENİN FESİH YETKİSİNİN DENETLENMESİ............
1. Genel Olarak.....„..............................
2. Türkiye'de.......................................
III.
D.FESÎH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI.............
1,Genel Olarak. .
2.Türkiye' de,..............................
E.KIDEM TAZMİNATI,.................................
1,Genel Olarak.................
2, Türkiye'de....................................
TARIM SBKTÖRÜNDE- BARIŞIN KURULMASI.
İKİNCİ BÖLÜM KOLLEKTİF İŞ İLİŞKİLERİNDE BARIŞIN KURULMASI.,..
î. GENEL OLARAK İŞ BAKIŞININ VE TOPLUMSAL BARIŞIN KURUL
MASINDA MESLEKİ KURULUŞLARIN ÖNEMİ.................
II,MESLEKÎ ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ (SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ)...,
A. SENDİKA KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ...................
1.Kapsam Bakımından»..........................
2.Kurucularda Aranan Nitelikler Bakamından. ...,.,., 3.işçi Sendikalarının Bağımsızlığı Bakımından ....
B.SENDİKAYA ÜYE OLMA .ÖZGÜRLÜĞÜ..,................
l.İlk Defa Sendikal örgütlenmeye Gidilen İşyerleri ile İlgili Sorunlar
P. Öğrencilerle İlgili Sorunlar.............
III.SENDİKAL FAALİYET ÖZGÜRLÜĞÜ.
A. GENEL OLARAK............___............
B.2821-. SAYILI SENDİKALAR YASASI'NDA SENDİKAL FAALİYET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN HÜKÜMLER
1.Sendika Temsilciliği..................
a.Temsilcilerin Önemi.
b.Temsilcilerin Güvencesi
2.Sendika Yöneticiliği............................
a.Sendika Yöneticiliğine İlişkin Şartlar. ......
b.Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi...........
3. Sendikaların Aidat Gelirleri.........
4.Sendika Gelirlerinin Kullanılması ve Denet-- lenmesi.......................................

5.Sendikaların Siyaset Yapma Yasağı............
C.2822 SAYILI TOPLU ÎŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT YASASI'NDA SENDİKAL FAALİYET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN. HÜKÜMLER..................
1Yetki Konusu, 2.Toplu îş Sözleşmesinin Düzeyi 3.Yüksek Hakem Kurulunun. Yapısı
4, Grev Hakkının Kullanılması,
5Ğrev Oylaması................................
IV.YÖNETİME KATILMA................................
A. YÖNETİME KATILMA KAVRAMI VE ÖNEMİ.. ............
B.YÖNETİME KATILMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEK
MODELLER.......................................
C. TÜRKİYE UYGULAMASI............................
SONUÇ..............................
YARARLANILAN KAYNAKLAR...............................