Sağlık Hizmetleri El Kitabı Örgütlenme, Finansman, Yönetim,Mevzuat

Kitap : Sağlık Hizmetleri El Kitabı Örgütlenme, Finansman, Yönetim,Mevzuat

Yazar : * Haydar Sur * Osman Hayran

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-411-122-7

Yayın Tarihi : Haziran 1998

Yayıncı : Yüce Yayım

Kitap No : 3881

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
1. Sağlık ve Hastalık Kavramları Osman Hayran
Sağlık
Hastalık
Dünya İnsanlarının 1997 Yılındaki Sağlık Durumuna
İlişkin 50 Gerçek
2. Sağlık Hizmetleri Osman Hayran
Sağlık Hizmet Sektörleri Sağlık Hizmetleri Herkes İçin Sağlık Hedefleri Temel Sağlık Hizmetleri
3. Sağlık Düzeyi Göstergeleri ve Hizmetler
Açısından Ülkeler Arası Kıyaslama Osman Hayran
Kaba Doğum Hızı
Doğurganlık Hızı
Kaba Ölüm Hızı
Bebek Ölüm Hızı
Neonatal Ölüm Hızı
Postneonatal Ölüm Hızı
Perinatal Ölüm Hızı
Ana Ölüm Hızı
Doğal Nüfuz Artış Hızı
Türkiye'de Yıllara Göre Sağlık İnsangücü
4. Sağlık Hizmetlerinin Özel ve Kamusal
Yönü Osman Hayran
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Hükümetlerin Sorumluluğu
Finansman
Hizmet Sunumu
Diğer Uygulamalar ve Çıktılar 5. Sağlık Ekonomisi hulki uz
Sağlık Ekonomisi
Sağlığa ve Sağlık Hizmetlerine Talep
Sağlık Hizmeti Arzı
Pazar
Sağlık Hizmetlerinde Esneklik, Arz ve Talep
Sağlık Hizmetlerinde Üretim Süreci
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet
Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme
6. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri hulki uz
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri Hastanelere Ödeme Modelleri Hekimlere Ödeme Modelleri
7.Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi Osman Hayran
Yönetim
Planlama
Örgütleme
Eleman Alma ve Çalıştırma
Yönlendirme
Denetleme - Kontrol
Karar Verme
Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Özelliği
8. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite
Yönetimi Osman Hayran -Hulki Uz

Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Mevcut Kalite Düzeyinin Ölçülmesi
Kalite Düzeyinin Sürekli İyileştirilmesi
Bir Kalite Yönetimi Uygulaması 169 Sağlık Hizmetleri El Kitabı
9. Sağlık Hizmetleri Yönetiminde
Profesyonelleşme Osman Hayran
Profesyonelleşme Koşulları Yönetici Hekim Türleri
10. Sağlık İnsangücü Planlaması Osman Hayran
Sağlık Sistemlerinin Altyapısı Sağlık İnsangücü Planlama Yöntemleri Bölge ve Ülke Düzeyinde Planlama Kurum ya da Örgüt Düzeyinde Planlama Sağlık İnsangücünün Sınıflandırılması
11. Kurumsal İletişim ruhi Selçuk Tabak
İletişimin Önemi
Kurumsal İletişimin Tanımı, işlevi ve Amaçları
Kurumsal İletişimin Yapısı
Formel (Resmi) İletişim
Çok Yönlü ve Açık iletişim
Doğal İletişim
Kurumsal İletişimde iletinin (Mesajın) Özellikleri
Kurumsal İletişimin Yöntemleri ve Araçları
12. Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve
GelİŞİmİ Haydar Sur
Dünyada Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi Sağlık Hizmetleri El Kitabı
13. Sağlık Bakanlığı ve
Sağllk Hizmetleri Haydar Sur
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Sağlık Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Fonksiyonel - Örgütlenme Şeması
14. Sosyal Sigortalar Kurumu
Sağlık Hizmetleri Abidin özçelik
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) SSK'nın Organları SSK'nın Getirdiği Haklar SSK Sağlık Organizasyonu
15. Belediyelerin Sağlık Hizmetlerindeki
Yeri Nezih Varol
Tarihçe 301
1580 Sayılı Belediye Kanunu
Belediyelerin Sağlık Hizmetleri
Günümüz Türkiye'sinde Belediyelerdeki Sağlık Hizmetleri
16. Acil Sağllk Hizmetleri Ayhan Özşahin
Giriş
Acil Sağlık Hizmetleri
Acil Yardım Zinciri
Acil Sağllk Hizmetleri Örgütlenmesinde Sorunlar
istanbul'da Acil Sağlık Hizmetleri
Acil Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Hastanelerde Acil Servis Örgütlenmesi
Olağandışı Durumlar
Afetlerde Hastane Hizmetleri için Öneriler Sağlık Hizmetleri El Kitabı
17. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Gulfer Bektaş
Sağlık Hizmetlerinde Ekip Kavramı
Disiplinlerarası Ekip Kurmayı Engelleyen Bazı Etkenler
Hemşirelik Hizmetleri
Sağlıklı ve Hasta İnsanın Hizmetinde Hemşirelik
Türkiye'de Hemşirelik Eğitimi
Ülkemizde Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Gelişimi
Hemşirelik Bakımının Organize Edilmesindeki Temel Yöntemler:
18. Uluslararası Sağlık Kuruluşları Haydar Sur
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Sağlık Mevzuatı Cemil Özcan - Metin Fikret Genç
Hukuk ve Mevzuat
Sağlık Mevzuatı
Sağlık Mevzuatının Genel Olarak Değerlendirilmesi
Konulara Göre Türk Sağlık Mevzuatı Listesi
Sağlık Alanındaki Meslekler
Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Finansman
Diğer Mevzuat
Sağlık Mevzuatının Konulara Göre Değerlendirilmesi