Türk İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren

Kitap : Türk İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren

Yazar : * E.Murat Engin

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : İstanbul

Cilt : 25

Yayın Tarihi : 1993

Yayıncı : (BASİSEN) Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları

Tür : Kitap

Kitap No : 3364

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR KAYNAKLAR ..
GİRİŞ.....................
BİRİNCİ BÖLÜM İŞVEREN KAVRAMI
I. İŞ HUKUKUNDA TEMEL BİR KAVRAM İŞVEREN
II. ÇEŞİTLİ İŞ YASALARINDA İŞVEREN...........................
1. İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununa Göre İşveren ..................................................
2. Sosyal Sigortalar Kanununa Göre İşveren ........
3. Sendikalar Kanununa Göre İşveren .......................
4. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre İşveren ................................... .........................................
5. Tanım......................... ....................................................................
İKİNCİ BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞVEREN NİTELİĞİ
I. İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİNİN KAYNAĞI OLARAK............
İŞ SÖZLEŞMESİ
1. Tanımı ve Hukuksal Niteliği.........................................................
2. İş Sözleşmesinde Intuitus Personae Unsurundan Intuitus Rei Unsuruna Geçiş.......................................................
3. İşçi ile İşveren Arasındaki Hukuksal İlişkinin Kaynağı Olarak İş Sözleşmesinin Önemini Yitirdiğini Savunan Görüşler; İş İlişkisi Kavramı
ve Katılma Kuramı..........................................................................
a) İş İlişkisi Kavramı...............................................................................
b) Katılma Kuramı ve Kurum (Institution) Kavramı...........
c) Görüşlerin DeğerlendirilmesiII. İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRDEDİCİ UNSURU OLARAK BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ VE HUKUKSAL NİTELİĞİ ..........................,.........................................................................
1. Ekonomik ve Teknik Bağımlılık Kavramları.................
a) Ekonomik Bağımlılık Kavramı .............................................
b) Teknik Bağımlılık Kavramı ......................................................
2. Kişisel Bağımlılık Kavramı.......................................................
3. Kişisel Bağımlılığın İş Sözleşmesindeki Görünüm Şekli: İşverenin Yönetim Hakkı ve İşçinin Talimatlara Uyma Borcu
4. Kişisel Bağımlılığın İş Sözleşmesinin İş Görmeye İlişkin Diğer Sözleşmelerden Ayırdedilmesindeki Önemi.....................................................................................................
a) İş Sözleşmesinin İstisna Sözleşmesinden Ayırdedilmesi....................................................................................
b) İş Sözleşmesinin Vekalet Sözleşmesinden Ayırdedilmesi....................................................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKI,EN YÜKSEK DÜZEYDE TALİMAT VERME YETKİSİ VE İŞVEREN NİTELİĞİ
I. İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKI VE YÖNETİM
HAKKI İLE İLİŞKİSİ .........................................................................................................
II. İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKININ DEVRİ,
ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ ........ ...........................................................................................
1. Fransız Hukukunda Ödünç İş İlişkisi.......................................................
2. Türk Hukukunda Ödünç İş İlişkisi...............................................................
a) Hukuksal Dayanağı..............................................................................................
b) Yararlananın Yönetim Hakkı ve İşçiyi Gözetme
Borcu.............................................................................................................................
c) İşçinin Haklarına Etkisi ......................................................................................
d) Yararlananın İşveren Niteliğini Kazanması ...................................... III. İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKI İLE EN YÜKSEK DÜZEYDE TALİMAT VERME YETKİSİNİN FARKLI KİŞİLERDE TOPLANMASI: SOYUT İŞVEREN-SOMUT İŞVEREN AYIRIMI .............................
1. Ayırımın Dayanağı ...............................................................
2. Ayırımın Önemi........................................... ...........................
IV. ADİ ŞİRKETTE..................................................................................
V. TÜZEL KİŞİLERDE ......................................................................
1. İşin Görülmesini İsteme Hakkı .......................................
2. En Yüksek Düzeyde Talimat Verme Yetkisi ..........
a) Organ Kavramı ........................................................................
b) Organ Niteliğinin Saptanması ......................................
c) Organ Kavramının İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi......................................................................
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞYERİNİN DEVRİ, İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE İŞVEREN KAVRAMINA ETKİSİ
I. İŞ HUKUKUNDA İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMLARI.....................
1. İşyeri ve İşletme .....................................'............................................................
a) işyeri ..........................................................................................................................
b) İşletme........................................................................................................................
2. Ekonomik Merkezi Yoğunlaşma Olgusu ve İşletmelerin Birleşmesi ...................................................................................
II. İŞYERİNİN VEYA İŞLETMENİN DEVRİ ....................................................
1. İşyeri veya İşletme Devirlerinin Görünüm Biçimleri ve İş Sözleşmesine Etkisi
2. işyeri veya İşletme Devirlerinde İş Sözleşmelerinin Yeni İşverenle Devamının Sağlanması ..........................................................................................................
3. İş Sözleşmelerinin Yeni İşverenle Devamının Hukuksal Sonuçları........................................................................................a) Yeni İşverenin İş Sözleşmelerine Taraf Olması .............
b) Eski ve Yeni İşverenlerin İşçilere Karşı Müteselsil Sorumlulukları.......................................................................................
c) İşçilerin Haklarına Etkisi .................................................................
4. İşyerinin Devri ve Alt işveren Kavramıyla İlişkisi .........
III. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ VE NEVİ DEĞİŞTİRMESİ .....................................................................................
IV. ŞİRKET GRUPLARI..........................................................................
1.Genel Olarak .................................................................................
2. Bir İşletme Bütünü Oluşturmayan Şirket Gruplarında İşverenin Saptanması Sorunu ...............
3. Bir İşletme Bütünü Oluşturan Şirket Gruplarında İşverenin Saptanması Sorunu ..............................................
4.Sorunun Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi ve Şirket Gruplarının İşçi-İşveren İlişkilerine Etkisi...................................................
a) Bireysel İş İlişkilerine Etkisi ....................................................
aa- Bir İşletme Bütünü Oluşturmayan Şirket
Gruplarının Bireysel İş İlişkilerine Etkisi.....................
bb- Bir İşletme Bütünü Oluşturan Şirket Gruplarının Bireysel İş İlişkilerine Etkisi
b) Toplu İş İlişkilerine Etkisi.................................... ..................
SONUÇ