Örgüt ve Birey

Kitap : Örgüt ve Birey

Yazar : * * İlkay Savcı

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 95-96800-0-9

Yayın Tarihi : Nisan 1999

Yayıncı : 72 Tasarım Dizgi Fotokopi Ofset Ltd.Şti.

Tür : Kitap

Kitap No : 1627

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ŞEKİLLER DİZİNİ..................................................
1.BÖLÜM: ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE GlRİŞ.......................
1.1.Temel Kavram, Süreç ve Yaklaşımlar
l .2.Bir Çalışma Yaşamı Etkinliği:Meslek........................
1.2.1 Mesleğin Birey Açısından Önemi
l .2.2. Mesleğin Toplum Açısından Önemi: Sosyal Tabakalaşma
Sınıf-Meslek İlişkisi.
1.3.Çalışma/Endüstri ve Örgüt Psikolojisi.
1.3.1.Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin Tarihçesi.
1.3.2.Örgüt ve Yönetime Bakış............................
2.BÖLÜM: ÖRGÜT KURAMLARI........................................................
2.1.Klasik Örgüt Kuramları.................................................................
2.1.1.Bilimsel Yönetim Hateketi (Taylorizm)...............................
2.1.2-H.Fayol'un Yönetim ilkeleri Yaklaşımı.................................
2.1.3.M.Weber'in Bürokrasi Modeli...............................................
2.2.İnsan İlişkileri Yaklaşımı ve Neoklasik Kuramlar........................
2.2.1.insan İlişkileri Yaklaşımı.......................................................
2.2:1.1.İnsan İlişkileri Yaklaşımını Hazırlayan Araştırmalar. A.Hawthorne Araştırmaları................................................
B.Kurt Lewin'in Grup Dinamiği Çalışmaları.................
C.Harvood Araştırmaları...................................................
D.Tavistock Enstitüsü Araştırmaları..................................
2.2.1.2. Endüstride Küçük Çalışma Grupları İle Yapılan
Araştırmalardan Elde Edilen Bulgular.

2.2.1.3.Homans'ın insan Grubu Yaklaşımı..............................
2.2.1.4.Likert'in Bağlayıcı İğneler Yaklaşımı.....................
2.2.1.5. İnsan İlişkileri Yaklaşımının İnsana İlişkin Varsayımları
2.2.2.Neoklasik Kuramlar.....
2.2.2. l.Çevresel-Davranışçı Yaklaşım..
2.2.2.2.Karar Verme Kuramı.....
2.2.3. Klasik Örgüt Kuramları ve İnsan İlişkileri Yaklaşımının Karşılaştırılması................................................................
2.2.3.1. Bir Kuramsal Karşılaştırma:McGregor'un X ve Y Kuramları.....................................................................
2.2.3.2. Klasik Kuram ve İnsan İlişkileri Yaklaşımının Örgütsel Özellikleri Açısından Karşılaştırılması.......
2.3.Modern Sistem Kuramları .......................................
2.3.1. Bir Sistem Olarak Örgüt.......................................
2.3.l.l.Sistem ve Alt Sistemler .................................
2.3.1.2.Bağlayıcı Süreçler.........................................
2.3.2.Çevreyle İlişkilerine Göre Sistemler....................
2.3.3.Sistem Çözümlenmesinde Kullanılan Kavramlar 2.3 ASistem Yaklaşımları...............
2.3.4.1.Homans'ın Sistem Yaklaşımı......................
2.3.4.2.Katz ve Kahn'ın Açık Sistem Kuramı
2.3.4.3.Durumsallık Kuramı...........................
2.3.4.4. Sosyoteknik Sistemler Yaklaşımı.
3.1.Güdü/Güdülenme Nedir? Tanımı ve Kapsamı. 3.1.1.Güdü Çeşitleri....
3.1.2.Gereksinimler.

3.1.3.Hedefler .................................................................................
3.1.4.Kişilik ve Kişilik Özellikleri ............................................
3.2.Çalışma Yaşamında Güdülenme........................................
3.3.Güdülenme Kuramları.......................................................
3.3.1. Kapsam Kuramları.........................................
3.3.1.1.A.Maslow'un Gereksinimler Sıralaması Kuramı .........
3.3.1.2.Alderfer'inV.I.G.(E.R.G) Kuramı
3.3.1.3.Herzberg'in İkili Etmen Kuramı
3.3.1.4. McClelland'ın Gereksinimlerin Yönlendirilmesi Kuramı........................................................................
3.3.2.Süreç Kuramları ..............................................................
3.3 .2.1. Güçlendirme/Pekiştirme Kuramı.................................
3.3.2.2.Vroom'un Beklenti/Ümit Kuramı.. ..............................
3.3.2.3. Lawler ve Porter'ın Beklenti Kuramı ..........................
3.3.2.4. Adams'ın Eşitlik/Denkserlik Kuramı..........................
3.3.2. S.Locke'un Amaç Kuramı
3.3.2.6.Deci'nin Bilişsel Değerlendirme Kuramı
4.BÖLÜM: İŞ TATMİNİ..............................................
4.1.İŞ Tatmini Nedir? Tanımı ve Kapsamı ..............
4.2. İş Tatmini ve Örgütsel Etmenler........................
4.2.1. Ücret ve Diğer Ekonomik Ödüller....
4.2.2.İşin Niteliği................................................
4.2.2.1 .İş Özellikleri Kuramı.........................
4.2.2.2.Görev Uzmanlaşması
4.2.2.3.İşin Niteliğini Geliştirme Teknikleri.
4.2.3.Örgüt Politikaları ....................................
4.2.4.İşte ilerleme Olanakları .............................

4.2.5.Çalışma Koşulları.
4.3.İŞ Tatmini ve Grup Etmenleri
4.4.İŞ Tatmini ve Bireysel Etmenler.
4.5.İŞ Tatminsizliğinin Sonuçları......
5.BÖLÜM:STRES YÖNETİMİ.............
5.1.Stres Nedir? Tanımı ve Kapsamı. 5.2.Stres Etmenleri............................
5.2. 1.1. Nesnel Çevre ...........................
5.2.1.2.Psikolojik Çevre .....
5.2.1.3.Örgütsel Çevre.......
5.2.2.Bireysel Farklılıklar ........................
5.3. Stresin İnsan Üzerindeki Etkileri................
5.4. Stresle Başa Çıkma Yolları.........................
5.4.1 Stresle Bireysel Başa Çıkma Yollan 5.4.2.Stresle Örgütsel Başa Çıkma Yolları..
6.BÖLÜM: ÖRGÜT İÇİNDE SOSYAL GRUPLAR. 6. l .Grup Tanımı ...................................................
6.2.Grup Çeşitleri .................................................
6.3.Grubun Biçimlenmesi......................................
6.3.1.Grubun Oluşumu ...................................
6.3.2.Grubun Gelişimi .....................................
6.4.Grup Bağlılığı ..................................................
6.5.Grup Yapısı..................
6.5.1.Roller .......................................................
6.5.2.Lider ....................................................

6.5.3 .Grup Normları
6.5.4.Takımlar ve Takım Çalışması.................
6.6.Grup Dinamikleri.........................................
6.6.1. Grup Etki leşimi ...
6.6.1.1. Grup İletişimi ...............................
A.İletişim Kanalları...............................
B.Grup İçi İletişim Yapısı ...
C. Grup İçi İletişimi Geliştirme Yolları
6.6.1.2.Gruplarda İşbirliği ve Rekabet ..
6.6.1 .3. Gruplarda Çatışma..........................
7.BÖLÜM: LİDERLİK ve LİDERLİK KURAMLARI
7.1. Liderlik Tanımı...................................................
7.2.Grup Liderinin Rolü .........................................
7.3.Otorite ve Güç ...................................................
7.4.Liderlik Biçimleri ..............................................
7.5.Liderlik Kuramları..............................................
7. 5.1. Klasik Kuram: Bireysel Özellikler Kuramı.
7. 5.2. Davranışçı Kuramlar ..............
7.5.2. LLikert'in Liderlik Modeli .
7.5.2.2.Ohio Liderlik Modeli .....
7.5.3. Durumsallık Kuramları............
7.5.3.1.Yol-Amaç Kuramı...........
7.5.3.2.Adair'in Liderlik Kuramı.
7.5.3.3.Tannenbaum ve Schmidt'in Liderlik Doğrusu Kuramı..........................................................................
7.5.3.4.Fiedler'in Durumsallık Kuramı
7.5.3.5.Reddin'in Üç Boyutlu Liderlik Modeli..........................
7.5.3.6.Hershey ve Blanchard'ın Astların Olgunluğu Modeli

7.5.3.7.Vroom ve Yetton'un Lider Katılma Modeli ..................
7.5.3.8.Dönüşümsel Liderlik Modeli .......................................
8.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ...................................
8.1. İnsan Kaynaklan Kavramı:Tanımı ve Kapsamı ...................
8.2. İnsan Kaynakları Yaklaşımını Hazırlayan Koşullar......................
8.2.1. Esnek Kitle Üretimi Modeli ................................................
201 8.2.2.İnsan Kaynakları Modeli ......................................................
8.3 .İnsan Kaynaklan Yönetimi
8.3.1 .İnsan Kaynaklan Yönetimini Etkileyen Çevresel Etmenler., 8. 3 .2. İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri ..............................
8.3.3.İnsan Kaynaklan Yöneticisinin Özellikleri.........................
8.4.İnsan Kaynakları Açısından Japon Yönetim Modeli
8.4.1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)..........................................
8.4.1.1.Toplam Kalite Yönetimi Kavramları
8.4. 1.2.Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri ................................
8.4.2. Bir Yönetime Katılım Modeli: Kalite Kontrol Çemberleri
(KKÇ)..................................................................................,
8.4.2. 1KKÇ'nin Yapı ve İşleyişi.............................................
8.4.2.2.KKÇ'nin Kullandığı Yöntem ve Teknikler ................
8.4.2.3.KKÇ'nin Katkıları ......................................................

9.BÖLÜM:KARİYER SEÇİMİ ve KARİYER PLANLAMASI. 9. l .Kariyer Nedir? Tanımı ve Kavramı..................................
9.2.Kariyer Seçimi................................................................
9.2. l .Kariyer Seçimini Belirleyen Etmenler
9.2.2.Kariyer Basamakları..
9.3.Örgütlerde Kariyer Planlama..................
9.3.l.Örgütsel Pozisyon ve Özellikleri
9.3.2.İşgörenlerin Potansiyel Özellikleri

9.3.3.Pozisyon ve İşgören Özelliklerinin Bütünleştirilmesi...........
9.4.Kariyer ve Kadınlar.......................................................................
10.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SAĞLAMA ve SEÇME............................................................................
10.1.Personel Seçimi Süreci...
10.1.1. Personel Gereksiniminin Belirlenmesi............................
10.1.1.1.İşgücü Talebi............................................................
10.1.1.2.İşgücü Arzı..............................................................
10.1. l .3.İşgücü Açığı............................................................
10.1.2.Aday Araştırma ve Bulma...............................................
10. l .2. l .İç Kaynaklardan Aday Bulma....................................
10.1.2.2.Dış Kaynaklardan Aday Bu ima .................................
10.1.2.3. Sürekli Personel Sağlama Yerine Kullanılan Diğer
Yollar .............................................................................
A.Kısmi Çalışma......................................................................
B.Uzaktan Çalışma...................................................................
C .Evde Çalışma.................................................................
D.Ödünç İş İlişkisi.................................
10.1.3.Personel Seçme...............................................
10.1.3.1 .Başvuruların İncelenmesi-İlk Görüşme...........................
10.1.3.2.Başvuru Formunun Doldurulması...................................
10.1.3.3 .Test Uygulaması.........................................................
10.1.3.4.İş Görüşmesi (Mülakat).....
A.Görüşme Çeşitleri..............................................................
B.Görüşme Hataları..................................................................
10.1.3.5. Adayın Geçmişinin ve Referanslarının Araştırılması....
10.1.3.6.Seçim Kararının Verilmesi..............................................
10.1.3.7.Sağhk Muayenesi ve Diğer İşlemler...............................
10.1.3.8.İşe Yerleştirme.......